Oferta

Kancelaria oferująca pełny zakres usług prawnych zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
Obsługa dostosowana do potrzeb klienta.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa w zakresie prawa administracyjnego materialnego oraz reprezentacją klienta w postępowaniach administracyjnych poprzez sporządzanie pism w toczącym się postępowaniu, odwołań od decyzji do organów wyższego rzędu, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kancelaria posiada doświadczenie w stałej obsłudze placówek oświatowych, w tym reprezentacją w postępowaniach związanych z dofinansowaniem przedmiotowych placówek.

Podstawy i zasady funkcjonowania prawa administracyjnego w Polsce.

Prawo administracyjne stanowi kluczowy element systemu prawnego w Polsce, jego podstawowym zadaniem jest regulowanie praw i obowiązków powstających pomiędzy obywatelem, a organem administracji państwowej oraz innymi podmiotami prawa. Prawo administracyjne obejmuje swoim zakresem prawo publiczne regulujące funkcjonowanie działanie administracji publicznej. Prawo administracyjne w Polsce zawiera w sobie wiele norm i zasada, natomiast do naczelnych zasad należy zakwalifikować takie jak: zasad legalizmu, ochrony praw jednostki oraz działania na podstawie i w granicach prawa.

Zasad legalizmu przejawia się przede wszystkim w tym, że organy administracji publicznej działają wyłącznie w oparciu o przepisy prawa oraz w ich granicach. Innymi słowy działania organów administracji publicznej musi być oparte o konkretne przepisy prawne. Organ nie może w sposób dobrowolny nakładać obowiązków na obywateli, konkretny obowiązek musi wynikać  ustawy.

Zasada ochrony praw jednostki polega na tym, że obywatel w razie naruszenia jego praw podstawowych nie tylko ma uprawnienie do skorzystania z drogi sądowej, by uzyskać określoną ochronę prawną.

Zasada działania organu na podstawie ustawy to możliwość funkcjonowania organu administracji publicznej wyłącznie w oparciu o konkretne przepisy znajdujące się w ustawie. Takie działanie stanowi o pewności prawa jak i ogranicza arbitralność organów administracji. 

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Axel Orłowski - logo

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Axel Orłowski