Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka w zarysie – na czym polega, kto i kiedy może z niej skorzystać, jakie warunki trzeba spełnić

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu umorzenie niewykonanych zobowiązań dłużnika (upadłego). Aktualnie prowadzona jest w ramach systemu informatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych.

O ogłoszenie upadłości mogą się ubiegać konsumenci, a więc osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Postępowanie upadłościowe można podzielić na następujące etapy:

  1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
  2. Postępowanie upadłościowe i likwidacja masy upadłości
  3. Ustalenie planu spłaty wierzycieli i jego wykonanie (może zostać pominięte)
  4. Umorzenie zobowiązań

Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów wyróżnia się 3 tryby prowadzenia postępowania upadłościowego – postępowanie upadłościowe uproszczone, postępowanie upadłościowe zwykłe oraz konsumenckie postępowanie układowe

Postępowanie uproszczone – znajduje zastosowanie w sytuacjach kiedy dłużnik nie ma majątku, bądź jest on niewielki, a ogólna sytuacja prawna dłużnika nie jest skomplikowana. Cechuje się niewielką aktywnością sądu, ograniczoną do podejmowania najważniejszych decyzji takich jak ogłoszenie upadłości, ustalenie planu spłaty wierzycieli, rozpatrywania ewentualnych skarg na czynności lub zaniechania syndyka. Kluczową rolę w postępowaniu odgrywa syndyk, którego działalność bądź zaniechania weryfikowane są przez sąd.

Postępowanie zwykłe – kiedy sytuacja prawna dłużnika pozostaje skomplikowana i wymaga szczegółowego wyjaśnienia, dłużnik posiada znaczny majątek bądź majątek o nieuregulowanym stanie prawnym, liczba wierzycieli dłużnika również jest znaczna, a prowadzenie postępowania uproszczonego ze względu na stopień skomplikowania sprawy okaże się niemożliwe. Postępowaniem kieruje sędzia – komisarz.

Postępowanie układowe – stanowi formę porozumienia zawieranego pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Wymaga zatwierdzenia prze sąd. Związane z osiąganymi przez dłużnika dochodami, które mogą pozwolić na spłatę zobowiązań po ich rozłożeniu na dłuższy okres czasu. Pozwala na zachowanie części majątku dłużnika. Pozostaje niemożliwe, gdy ponad 15% długów ma charakter sporny. Prowadzone jest przez nadzorcę sądowego – licencjonowanego doradę restrukturyzacyjnego

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej odnosi się wyłącznie do długów zaciągniętych i powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Do długów, które nie podlegają umorzeniu bądź rozłożeniu na raty nie zaliczają się:

  • długi alimentacyjne, w tym zobowiązania w stosunku do Funduszu Alimentacyjnego,
  • długi z tytułu rent i odszkodowań,
  • długi, których źródłem jest orzeczona przez sąd grzywna, obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawiązka,

Co pozostaje kluczowe dla ogłoszenia upadłości to posiadanie pełnej wiedzy o zaciągniętych zobowiązaniach, ich wysokości oraz liczbie posiadanych wierzycieli, a także dysponowanie kompletną dokumentacją związaną z długami.

Po ogłoszeniu upadłości nie będzie możliwe wszczynanie nowych postępowań sądowych i egzekucyjnych przez dotychczasowych wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli stanowi najważniejszy dokument w prowadzonym postępowaniu upadłościowym. Ustalana jest w nim kwestia przyczyn niewypłacalności i przyczynienia się dłużnika do powstania zaległości, zakres umorzenia zobowiązań dłużnika, wysokość, zakres i okres spłaty długów. Wykonanie planu spłat wierzycieli powoduje umorzenie pozostałych nieuregulowanych zobowiązań.

Powyższe informacje stanowią wyłącznie wycinek tematyki związanej z upadłością konsumencką, wobec czego zachęcam do kontaktu.